Przepisy

Przepisy Unii Europejskiej

 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1224//2009
  z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006(Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2009 r.)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 2187/2005
  z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 88/98
 • Rozporządzenie Rady (UE) NR 2018/1628 z dnia 30 października 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2019 w odniesieniu do niektórych stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 ustalające uprawnienia do połowów
 • Rozporządzenie Komisji (UE) NR 686/2010
  z dnia 28 lipca 2010 r.zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w odniesieniu do specyfikacji okna wyjściowego typu Bacoma i włoka T90 stosowanych w ramach połowów w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 211/2018
  z dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów łososia na Morzu Bałtyckim
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 47/2018
  z dnia 30 października 2017 r. zezwalające na stosowanie alternatywnych włoków T90 w połowach na Morzu Bałtyckim na zasadzie odstępstwa od Rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/812
  z dnia 20 maja 2015z mieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE)nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr1434/98
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 1396/2014
  z dnia 20 października 2014 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów na Morzu Bałtyckim
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1380/2013
  z dnia 11grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady(WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzjęRady2004/585/WE
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1379/2013
  z dnia 11grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008
  z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz sposobom ich powstrzymywania i eliminowania.
 • Rozporządzenie PE i Rady 2016/1139 - plan wieloletni dla Bałtyku
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72
 • Rozporządzenie delegowane Komisji 2017/117 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim (opublikowane 25.01.2017)
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2017/127 z dnia 20 stycznia 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na    2017 r. dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz dla unijnych statków rybackich w niektórych wodach nienależących do Unii
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2017/135 z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie UE 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb w morzu Bałtyckim
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2019/473 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa
 • Dyrektywa Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r. wdrażająca Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie rejestru floty rybackiej UE (uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 26/2004)
 • Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2017/2304 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2178 z dnia 22 listopada 2017 r. - zmiana wykazu statków prowadzących połowy NNN

   

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.