Zadania statutowe, praca, składniki rzeczowe majątku ruchomego

Zadania statutowe

Sprawy z zakresu nadzoru i inspekcji rybołówstwa morskiego prowadzone
w komórkach organizacyjnych i na stanowiskach samodzielnych

Stanowisko ds Administrowania Rybołówstwem Komercyjnym prowadzi sprawy:

 • oznak rybackich i dokumentacji w tym zakresie,
 • przyjmowania wniosków, w tym o wydanie specjalnych zezwoleń połowowych dla obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,
 • legalizacji i wydawania dzienników połowowych oraz druków dokumentu sprzedaży produktów rybołówstwa,
 • wewnętrznej statystyki połowowej,
 • współpracy z organami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie rejestru statków rybackich,
 • opiniowania zezwoleń na połowy naukowo - badawcze,
 • kompletowania i analizy dokumentów związanych z rejestrem statków rybackich, w tym w zakresie uprawnień do stosowania narzędzi połowowych.

Stanowisko ds. Zapobiegania Nielegalnym, Nieraportowanym i Nieuregulowanym Połowom oraz Ich Powstrzymywania i Eliminowania prowadzi sprawy:

 • nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa przez polskie statki na łowiskach poza obszarem Morza Bałtyckiego i prowadzenia związanych z tym postępowań administracyjnych,
 • kontaktów z międzynarodowymi organizacjami rybackimi i administracjami rybackimi Państw, na których wodach prowadzone są połowy przez polskie statki rybackie w ramach umów dwu - i wielostronnych, których Polska jest Stroną, w tym funkcji kontroli państwa portu w zakresie zezwoleń na wyładunek produktów rybołówstwa ze statków rybackich z krajów trzecich,
 • nadzoru i kontroli w związku ze zwalczaniem połowów nielegalnych, nieraportowanych i nieregulowanych (IUU), w tym obsługi systemu œświadectw połowowych obowiązującego w Unii Europejskiej, we współpracy z innymi organami państwowymi.

Wydział Inspekcji Rybołówstwa i Rynku Rybnego prowadzi sprawy:

 • nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa i eksploatacji żywych zasobów morza w granicach obszarów morskich RP przez statki wszystkich bander, a poza tymi obszarami - w ramach wspólnych kampanii inspekcyjnych Unii Europejskiej na lądzie i na morzu,
 • inspekcji łowisk bałtyckich i morskich wód wewnętrznych, w tym kontroli osób fizycznych i podmiotów w zakresie rybołówstwa rekreacyjnego na morzu i lądzie,
 • inspekcji polskich i zagranicznych statków rybackich prowadzących połowy w polskich obszarach morskich,
 • monitorowania floty rybackiej z wykorzystaniem systemów zdalnej obserwacji i rejestracji ruchu statków oraz elektronicznego raportowania działalności połowowej z wykorzystaniem technik satelitarnych,
 • nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa w portach na obszarze właściwości OIRM w Szczecinie wraz z inspekcjami w magazynach, hurtowniach i zakładach przetwórczych i kontrolami środków transportu - we współdziałaniu z innymi organami i służbami państwowymi,
 • zarybiania Polskich Obszarów Morskich.

 

Zapisz

WAŻNE: Użytkowanie tej strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.